مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان خبر داد:


مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت: طی توافق نامه به عمل امده فی ما بین شهرداری اصفهان و انجمن حمایت از زندانیان، طرح احداث و راه اندازی یک مرکز معاینه فنی سبک و موتورسیکلت در حال اجرا است که مقرر گردیده است درآمد حاصل از ارائه خدمات در این مرکز در جهت حمایت از خانواده های زندانیان اصفهان هزینه گردد.

وی افزود: این طرح تاکنون نزدیک به 90 درصد پیشرفت داشته و در مرحله نصب تجهیزات مکانیزه و رسیدن به مرحله نهایی جهت بهره برداری در آینده ای نزدیک قرار دارد.

سیدعلی عبدالهی با اشاره به اینکه با پیگیری های به عمل آمده از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری یک خط معاینه فنی ویژه موتورسیکلت در مرکز معاینه فنی جی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد افزود: این پروژه نیز در مرحله نصب تجهیزات از سوی سازمان حمل و نقل بار شهرداری و با همکاری سازمان پایانه های شهرداری قرار دارد.